Happy Thanksgiving to one and all, Buona Festa del Ringraziamento!

Photo courtesy of Alaska radio station KSTK at kstk.org

Advertisements